ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2011 ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο 1.2.1 "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων'' (Σχέδια Βελτίωσης).
 
Προϋπόθεση όμως αποτελεί η θεώρηση του απογραφικού δελτίου της υφιστάμενης κατάστασης μέχρι την 20ή Ιουνίου 2011.

Ο Δήµος Μονεµβασιάς ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι παρατείνεται µέχρι την 20ή Ιουλίου 2011 η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης, του Μέτρου 121, για το έτος 2011, και οι λεπτοµέρειες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης διαµορφώνονται ως εξής:
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
 
Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός και µετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)


Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόµενων µηχανηµάτων

Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισµού (αρµεκτικά, χαρµανιέρες, σιλό κτλ.) Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκοµεία κτλ.

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών υπολογιστών

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αρδευτικών συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης σε ρεύµα, µεταξύ αυτών και βιοµάζα.

Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαµενές κτλ.

Επενδύσεις για µελισσοκοµικό εξοπλισµό και µελισσοκοµικά εργαστήρια Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

Μελισσοκοµικό και ανθοκοµικό αυτοκίνητο

Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις ανωτέρω (µελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδοµικές άδειες, συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ)

Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων τυποποίησης ποιοτικού ελαιολάδου και ποιοτικών επιτραπέζιων ελαιών σε συσκευασίες λιανικής
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 
Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται όλοι οι επαγγελµατίες γεωργοί (παλιοί και νέοι), που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
 
έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών
 
είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες δηλαδή αντλούν το 35% του εισοδήµατός τους από γεωργικές δραστηριότητες
 
έχουν ασφάλιση ΟΓ Α ή είναι µικρο επαγγελµατίες µόνιµοι κάτοικοι δηµ. διαµερισµάτων ως 2.000 κατοίκων, ορεινών οικισµών ή µικρών νησιών
 
Το µέγεθος σε εργασία της εκµετάλλευσής τους ξεπερνά τη 0,5ΜΑΕ ή 0,25ΜΑΕ προκειµένου για αροτραίες καλλιέργειες και για νησιά
 
Στο πρόγραµµα εντάσσονται και νοµικά πρόσωπα µε γεωργική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία θεώρησης των απογραφικών δελτίων υφιστάµενης κατάστασης των εκµεταλλεύσεων των υποψηφίων ορίζεται η 20ή Ιουνίου 2011.
 
 
Επίσης µε τις τροποποιήσεις προβλέπονται:
 
Σηµαντική µείωση της βάσης των 40 µορίων και κατάργηση της επιµέρους βάσης των 15 µορίων.
 
 Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης έως και 50%.
 
 Δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, προϋπολογισµού µικρότερου ή ίσου των 50.000 ευρώ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο χωρίς την υπογραφή συντάκτη.
 
 Έναρξη επιλεξιµότητας επενδύσεων από την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, δηλαδή την 18-2-2011.
 
 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 400/0 ως 600/0 για τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και φτάνουν ως και 75% µόνο για τα µικρά νησιά.
 
 Το ύψος της συνολικής επένδυσης µπορεί να κυµαίνεται από πολύ µικρές επενδύσεις αξίας µερικών χιλιάδων ευρώ και να φτάνει συνολικά ως 500.000€
 
 
Οι επιµέρους περιορισµοί και τα ανώτερα όρια επενδύσεων είναι τα εξής:
 
 
Επενδύσεις στη φυτική παραγωγή (τρακτέρ, µηχανήµατα, άρδευση, έγγειες βελτιώσεις, φυτείες) ως 180.000€
 
 Επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (κτίρια και εξοπλισµός για συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία, µεταποίηση) ως 300.000€
 
Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων ως 500.000€
 
Επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ως 200.000€ και ως 40kW, για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης
 
 
Οι αιτήσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική µορφή από 18/02/2011 έως και 20/07/2011