ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ-ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

'Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές' Αναμένεται

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Οικονομική Ενίσχυση - Επιχορήγηση
Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος

Βιομηχανία – Μεταποίηση
Κατηγορία δικαιούχων
Άλλοι
Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού।

Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται: Οι υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν ...

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται:
Οι υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκ. ευρώ.
Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.
'Εχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας
H επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €

Τι χρηματοδοτείται
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων
Προμήθεια παραγωγικού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
Προμήθεια λογισμικού
Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)
Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες επενδύσεις)
Στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές' ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 - 200.000 €, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τα άτομα απασχόλησης)
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης।

Προϋπολογισμός
€ 15.000.000
Αναλυτικά: 1.700.000 € από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα"5.600.000 € από το ΠΕΠ Αττικής6.000.000 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)1.500.000 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) 100.000 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) 100.000 € από το ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από 21/6/2010 έως 24/8/2010
ΠΗΓΗ: WWW.ESPA.GR