ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Πράσινη Επιχείρηση

'Πράσινη Επιχείρηση' ΠΑΡΑΤΣΗ ΜΕΧΡΙ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων,προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Οικονομική Ενίσχυση - Επιχορήγηση
Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος
Βιομηχανία – Μεταποίηση , Περιβάλλον

Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 800/२००८

Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία. Εταιρία Περιορισμένης ...
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ 2008 (NACE –αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis
Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 800/2008
Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)
Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα

Τι χρηματοδοτείται
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων
Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
Μεταφορικά μέσα (πλήν επιβατικών)
Προμήθεια λογισμικού
Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης।Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια

Αμοιβές συμβούλων
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)Στο πλαίσιο του Προγράμματος ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000€ -200.000 €
Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Β।Ε.Π.Ε.σε 40% ανέρχεται στους Νομούς Θεσσαλίας, Ν.Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κ.Μακεδονίας, Δ.Μακεδονίας και Στ.Ελλάδας και σε 45% για τους Νομούς Αν.Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Β.Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δ.Ελλάδας

Προϋπολογισμός
€ 30।000.000

Αναλυτικά :
21.180.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα'
3.300.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
1.500.000 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
900.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
2.820.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
300.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου